గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడే భారత దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. మహాత్మాగాంధీ
బలమే జీవితం - బలహీనతే మరణం. - స్వామి వివేకానంద
 Gallery

 
Name : 3
Designation : GATTUSINGARAM
Name : 2
Designation : GATTUSINGARAM
Name : 1
Designation : GATTUSINGARAM
Name : pant
Designation : NA
Name : G VENKAT
Designation : SR PROMOTER
Name : T MALLIKARJUNA RAO
Designation : SR PROMOTER
Name : S SAROJINI
Designation : PROMOTER
Name : R SYDHARAO
Designation : PROMOTER
Name : JARE ARJUN
Designation : SR PROMOTER
Name : M V CHARY
Designation : PROMOTER
Name : CH SRINIVAS
Designation : SR PROMOTER
Name : CHATLA SRINIVAS
Designation : SR PROMOTER
Name : M SRINIVAS
Designation : SR PROMOTER
Name : M BHASKAR RAO
Designation : CEO
Name : LIKKI KRISHNARAO
Designation : SR PROMOTER
Name : SETTI SRINIVAS
Designation : CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
Name : V VASANTHARAO
Designation : PROMOTER
Name : K UPENDER RAO
Designation : SR PROMOTER
Name : R MADAVARAO
Designation : SR PROMOTER
Name : SETTI MADHAVI
Designation : CLUB MEMBER
Name : SETTI SRINIVAS
Designation : CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
 
 
 
Copyright © 2014. All Rights Reserved.