గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడే భారత దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. మహాత్మాగాంధీ
బలమే జీవితం - బలహీనతే మరణం. - స్వామి వివేకానంద
 Bonanza Achievers
 

 
SnoNameCustomer IDBonanzaAmountDate
1setti madhaviMD7425BROCELET6000008/Apr/2017
2SETTI SAMBAIAHMD6319GOLD RING1500008/Apr/2017
3JANAGAM VAIDEHIMD7231GOLD RING1500008/Apr/2017
4DEVAVATH MALLESWARIMD9469GOLD RING1500008/Apr/2017
5D ROMASINGHMD8387BROCELET6000008/Apr/2017
 
 
 
Copyright © 2014. All Rights Reserved.